• 0_wmn_plakat_zolty.jpg
  • 2.jpg
  • img_1.jpg
  • img_2.jpg

Integracja młodych naukowców ze światem biznesu

Absolwenci studiów drugiego stopnia coraz częściej podejmują decyzję o rozpoczęciu studiów doktoranckich. Decyzja ta często podyktowana jest chęcią pozostania na uczelni w charakterze naukowca i wykładowcy. Niestety po otrzymaniu dyplomu doktora nauk tylko część młodych naukowców pozostanie na uczelni macierzystej. Część młodych doktorów zasili inne uczelnie i jednostki naukowe, a zdecydowana większość rozpocznie kolejny etap swojego życia w instytucjach państwowych i firmach prywatnych. Dlatego też obok realizacji własnych badań naukowych i pisania pracy, doktoranci powinni podjąć wszelkie możliwe działania zmierzające do nawiązania współpracy z firmami prywatnymi, w których lub, z którymi będą realizować dalszą karierę zawodową. Włączanie się doktorantów w różnego rodzaju projekty międzyuczelniane, współpracę w modelu naukowiec-firma, udział we wszelkich konferencjach i szkoleniach o charakterze biznesowo-naukowym zwiększa szanse doktorantów na rozwój naukowy i zawodowy, a przede wszystkim może przynieść upragnioną satysfakcję.

Młodzi naukowcy, którzy pozostali na Uczelni Wyższej w charakterze często asystenta, adiunkta mają również wiele możliwości nawiązania współpracy ze stale rozwijającym się polskim biznesem. Należy zastanowić się w jaki sposób przenieść własne dokonania i pomysły naukowe do realizacji w biznesie. Niewątpliwie szansą dla biznesu są innowacje. Każdy biznesmen zdaje sobie sprawę, że nie ma innowacji bez nowych pomysłów i badań naukowych. Współpraca młodych naukowców z firmami prywatnymi staje się szansą dla rozwoju polskiej nauki i biznesu.

 

Integracja młodych zdolnych studentów ze światem biznesu

Uwarunkowanie, jakie nakłada na nas dzisiejszy rynku pracy powinny skłaniać studentów do podejmowania wszelkich możliwych kroków, aby już w trakcie realizacji studiów prezentować swoje dokonania i umiejętności wśród potencjalnych pracodawców. Obecne czasy wymuszają na młodych ludziach wykazanie się kreatywnością i dążeniem do wcześniej założonych celów. Tylko angażowanie się w naukę, interesowanie się nowinkami dzisiejszego świata, włączanie się w różnego rodzaju projekty i nowe działania, korzystanie ze szkoleń, staży i konferencji pozwolą studentom odnaleźć się w świecie po otrzymaniu upragnionego dyplomu stwierdzającego ukończenie studiów wyższych. Osobom zdolnym, zaangażowanym i kreatywnym zdecydowanie łatwiej jest otrzymać etat lub założyć własną działalność gospodarczą. Osoby takie z pewnością szybko zrealizują swoje oczekiwania zawodowe oraz prywatne.

 

Integracja wybitnych naukowców ze światem biznesu

Naukowiec to ekspert w pewnej dziedzinie nauki, stosujący w prowadzonych przez siebie badaniach odpowiednie metody naukowe. Naukowcem jest ten, kto poszukuje odpowiedzi na pytania, na które dotychczas nikt nie odpowiedział, za pomocą metod umożliwiających udowodnienie odpowiedzi.

W dzisiejszych czasach niewątpliwie ważny jest wzrost świadomości potrzeby upowszechniania osiągnięć nauki polskiej w procesie rozwoju gospodarczego naszego kraju. Tylko integracja świata nauki z biznesem pozwoli na wprowadzenie w życie wielu innowacyjnych badań naukowych. W związku z tym bardzo ważne dla naukowców jest podejmowanie różnych działań tj. wspólne spotkania naukowców poszczególnych branż, organizowanie konferencji naukowych oraz inicjowanie wspólnych badań między jednostkami naukowymi.