• 0_wmn_plakat_zolty.jpg
  • 2.jpg
  • img_1.jpg
  • img_2.jpg

CreativeTime to firma, której głównym celem jest promowanie polskiej nauki i polskiego biznesu. Skupiamy się na organizowaniu różnego rodzaju spotkań, nowatorskich konferencji oraz podejmowaniu wszelkich działań mających na celu promowanie współpracy pomiędzy firmami, instytucjami, wybitnymi naukowcami, doktorantami i studentami. Tylko wspólny wysiłek może przynieść nam wymierne korzyści i satysfakcję. Stawiamy na kreatywność! Nazwa firmy nie jest przypadkowa. W czasach, w jakich przyszło nam żyć, każdy człowiek, który chce coś osiągnąć i dążyć wyznaczanych sobie celów, musi wykazać się kreatywnością. Pomiędzy firmami, na rynku pracy a także wśród naukowców i studentów występuje ciągła konkurencja. W każdym z wymienionych segmentów panuje zwykle wysoka podaż. Aby umocnić swoją pozycję na rynku i efektywnie konkurować musimy w każdy dzień pracy włożyć wiele wysiłku. Tylko naprawdę kreatywni mają szansę osiągnąć sukces! Współpracujemy kreatywnie

Nasze głowne projety:

Szkolenia dla biznesu

Szkolenia dla naukowców

Konferencje Młodych Naukowców

doktorant.com.pl

Spotkania naukowców

Spotkania dla biznesu

CretiveTime is a company whose main goal is to promote Polish science and Polish business. We focus on organizing various types of meetings, innovative conferences and undertaking all activities aimed at promoting cooperation between companies, institutions, outstanding scientists, doctoral students and students. Only a joint effort can bring us tangible benefits and satisfaction. We focus on creativity! The name of the company is not accidental. In the times in which we live, every person who wants to achieve something and pursue the goals they set for themselves must be creative.

logo-creativetime